विनियोजन विधेयक, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-02-16 2075-02-20 2075-03-15 2075-03-15 2075-03-25 2075-03-28 2075-03-32
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2075-02-15

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा. डा. युवराज खतिवडा

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download