दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
2 20 2075-05-01 खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पद्नुहोस
2 19 2075-04-29 आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सहरी विकास मन्त्रालय पद्नुहोस
2 18 2075-04-28 जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पद्नुहोस
2 17 2075-04-27 भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 15 2075-04-23 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पद्नुहोस
2 16 2075-04-23 राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ परराष्ट्र मन्त्रालय पद्नुहोस
2 14 2075-04-22 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पद्नुहोस
2 13 2075-04-21 उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पद्नुहोस
2 12 2075-04-18 निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 11 2075-03-27 बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 10 2075-03-22 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पद्नुहोस
2 8 2075-03-14 लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 1 2075-01-15 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ गृह मन्त्रालय पद्नुहोस