दर्ता बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय
2 17 2075-04-27 भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 16 2075-04-23 राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ परराष्ट्र मन्त्रालय पद्नुहोस
2 14 2075-04-22 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पद्नुहोस
2 12 2075-04-18 निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 11 2075-03-27 बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस
2 10 2075-03-22 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पद्नुहोस
2 8 2075-03-14 लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय पद्नुहोस