विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
2 2 2075-02-15 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पद्नुहोस
3 2075-02-15 विनियोजन विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
4 2075-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक‚ २०७५ अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
2 5 2075-02-15 ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
2 1 2075-01-15 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ गृह मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस