राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति


Under Construction................

 

संक्षिप्त परिचय:

संघीय संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई स‌ंघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन नेपालको संविधान अनुसार .......

 

 समितिको गठनः 

 

 

समितिको बैठक, गणपुरक संख्या र निर्णयः

 

 समितिको कार्य क्षेत्रः

क) 

ख)

समिति सचिवालय :  

                             

 

श्री                                                     
समिति सचिव

 

 

 

श्री 
उपसचिव

 

 

 

श्री 
शाखा अधिकृत
 
 
 
श्री                      
कम्प्युटर अपरेटर   
   
 
 
 
 
श्री 
कार्यालय सहयोगी    
 
 
सम्पर्क नंं 
फ्याक्स नंं 
E-mail : 

कुनै सूचनाहरु छैनन् ।
    कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।