बैठकको सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2018-09-03


कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक देहायको मिति समय र स्थानमा बस्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

मिति‌   : २०७५।०५।१९ गते

समय   : विहान ११ वजे ।

स्थान   : काठ घर नं २, संसद सचिवालय, सिंहदरवार ।

विषय    :  कार्यविधि मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदन छलफल र पारित गर्ने ।