संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
2 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
3 २०७३ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
4 २०७२ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
5 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्
6 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ५ पढ्नुहोस्
7 व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको नामावली, २०७० पढ्नुहोस्
10 व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापिका संसद दर्पण २०७३ बर्ष १ अंक ४ पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापिका–संसद र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी परिचय पढ्नुहोस्
13 टेलिफाेन डाइरेक्टरी (अन्तिम परिमार्जन २०७३।३।२८ ) पढ्नुहोस्
17 संविधानसभा दर्पण २०६५-६९ पढ्नुहोस्
18 नेपालको संबिधान पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results