संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2017-08-31 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
2017-08-21 फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2017-08-21 फौजदारी मुद्धाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2017-08-02 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
2017-08-03 २०७३ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2017-08-01 २०७२ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2017-07-30 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्
2017-07-30 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ५ पढ्नुहोस्
2017-07-30 व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको नामावली, २०७० पढ्नुहोस्
2017-07-30 व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पढ्नुहोस्
2017-07-30 व्यवस्थापिका संसद दर्पण २०७३ बर्ष १ अंक ४ पढ्नुहोस्
2017-07-30 व्यवस्थापिका–संसद र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी परिचय पढ्नुहोस्
2017-07-30 टेलिफाेन डाइरेक्टरी (अन्तिम परिमार्जन २०७३।३।२८ ) पढ्नुहोस्
2016-08-16 संविधानसभा दर्पण २०६५-६९ पढ्नुहोस्
2017-07-30 नेपालको संबिधान पढ्नुहोस्