Amendments on bill


विधेयकको नाम संशोधनकर्ता सदस्यको दर्ता सङ्ख्या संशोधनको व्यहोरा
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू २८ पढ्नुहोस