Authenticated Bills


Session Registration No. Registration Date Title Ministry Authenticated Date File
2 7 2080/02/15 National Debt Recovery Bill, 2080 Ministry of Finance 2080/03/31 View
2 6 2080/02/15 Appropriation Bill, 2080 Ministry of Finance 2080/03/31 View
2 5 2080/02/15 Economic Bill, 2080 Ministry of Finance 2080/03/31 View
1 1 2079/10/27 Bill 2079 to amend certain laws related to prevention of money laundering and promotion of business environment Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 2080-12-30 View
11 10 2079-03-24 नेपाल नागरिकता ऐन, 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080-02-17 View
04 14 2076-05-25 सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९/०६/२३ View
02 11 2075-03-27 बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९/०६/२३ View
05 2 2076-08-29 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९/०६/२३ View
04 6 2076-02-05 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079/05/21 View
04 13 2076-04-12 मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079/04/18 View
11 9 2079/02/29 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
11 8 2079/02/29 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदर्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
11 7 2079/02/29 सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
11 6 2079/02/16 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
03 6 2075/09/24 लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
11 5 2079/02/16 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079/03/31 View
11 4 2079/02/15 आर्थिक विधेयक, २०७९ 2079/03/31 View
11 3 2079/02/15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ 2079/03/31 View
11 2 2079/02/15 ऋण तथा जमानत (पच्चीसौं संशोधन) विधेयक, २०७९ 2079/03/31 View
11 1 2079/02/15 विनियोजन विधेयक, २०७९ 2079/03/31 View
Showing 1 result of total 4 results