Ordinance State


Session Registration No. Registration Date Title Ministry Status
1 २०८१/०१/२८ View
3 1 २०८०/१०/१९ Ordinance to amend the Financial Procedures and Financial Responsibility Act, 2076 Ministry of Finance View
2 1 2080-01-24 muluki sanhita sambandhi kehi nepal einlai samsodhan garna baneko bidhek ministry of Law, justice and Parliamentary Affairs View
10 6 2078-08-27 रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश View
10 5 2078-08-26 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ View
10 4 2078-08-26 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश View
10 3 2078-08-26 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश View
10 2 2078-08-23 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश View
10 1 2078-08-23 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ View
09 1 2078-05-22 राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 20७८ View
08 14 2078-04-03 शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ View
08 13 2078-04-03 रेल्वे अध्यादेश, २०७८ View
08 12 2078-04-03 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 11 2078-04-03 औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 10 2078-04-03 कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ View
08 9 2078-04-03 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 8 2078-04-03 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ View
08 7 2078-04-03 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 6 2078-04-03 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ View
08 5 2078-04-03 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ View
Showing 1 result of total 2 results