समिति बैठक


अडियो शिर्षक सुन्नुहोस्
बैठक नं. १ (२०८०/०२/०२)
बैठक नं. ४ (२०८०/०३/१८)
बैठक नं. ५ (२०८०/०३/२१)
बैठक नं. ६ (२०८०/०३/२८)
बैठक नं. ७ (२०८०/०४/३२)
बैठक नं. ८ (२०८०/०५/११)
बैठक नं-२(२०८०/०२/३१)
बैठक नं. ३ (२०८०/०३/०७)
बैठक नं. ९ (२०८०/०५/१७)
बैठक नं. १० (२०८०/०५/२१)
बैठक नं.११ (२०८०/०६/२४)
बैठक नं. १२ (२०८०/०७/१४)
बैठक नं.-१३ (२०८०/०९/१३)
बैठक नं. १४ (२०८०/०९/२५)
बैठक नं. १५ पहिलो (२०८०/१०/०७)
बैठक नं. १५ दोस्रो (२०८०/१०/०७)
बैठक नं. १७ (२०८०/११/०४)
बैठक नं. १८ (२०८०/१२/०८)
बैठक नं. १९ (२०८१/०१/०४)