समिति बैठक


अडियो शिर्षक सुन्नुहोस्
बैठक नं १
बैठक नं. २
बैठक नं. ३
बैठक नं ४
बैठक नं ५
बैठक नं.६-१
बैठक नं.६-२
बैठक नं.६-३
बैठक ८
बैठक ९
बैठक ९-२
बैठक १०
बैठक १३, २०८०-०६-१५
बैठक नं. १५
बैठक नं. १५- दोस्रो
बैठक ११-२
बैठक ११-३
बैठक ११-४
बैठक ११-१
बैठक १२
बैठक १५-१
बैठक १५-२
बैठक १७
बैठक १८
बैठक १८
बैठक १९