बिधेयक सूचना फारामहरू


विधेयकमा  विरोधको सूचना  डाउनलोड गर्नुहोस्
विधेयकमा  संशोधनको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
खर्च कटौती प्रस्तावको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
सन्धिमा संशोधनको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्
अध्यादेशमा अस्वीकारको सूचना डाउनलोड गर्नुहोस्