विमस्टेक वडापत्र (BIMSTEC Charter) अनुमोदन


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफलका लागि
पठाइएको
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
२०८०-०६-१७ 2080-12-20
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2080-06-16

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

मा. नारायण प्रकाश साउद

मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

अधिवेशन

2

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : २०८०-१२-२० गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतबाट अनुमोदन भएको