नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-04-03
दर्ता नं.

9

दर्ता मिति

2078-04-03

संवत्

2077

प्रस्तुतकर्ता

माननीय श्री बालकृष्ण खाँण

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

08

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download

कैफियत : दुवैसभाको बैठकमा पेश मात्र भएको