प्रमाणीकरण भएको विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
04 4 2076-01-23 वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2076-06-27 पढ्नुहोस्
03 14 2075-11-06 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-06-24 पढ्नुहोस्
04 5 2076-01-27 वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक वन तथा वातावरण 2076-06-24 पढ्नुहोस्
03 1 2075/09/08 जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 2076-05-13 पढ्नुहोस्
03 8 2075/09/30 भुउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय 2076-05-06 पढ्नुहोस्
04 12 2076-02-15 ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
04 11 2076-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
04 10 2076-02-15 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
04 9 2076-02-15 आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2076-03-30 पढ्नुहोस्
02 8 2075-03-14 लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-12-15 पढ्नुहोस्
03 17 2075-11-14 सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
03 16 2075-11-14 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
03 7 2075/09/30 विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-12-13 पढ्नुहोस्
02 17 2075-04-27 भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-12-04 पढ्नुहोस्
02 12 2075-04-18 निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय 2075-12-04 पढ्नुहोस्
03 5 2075/09/20 नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला 2075-11-19 पढ्नुहोस्
03 3 2075/09/09 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 2075-11-19 पढ्नुहोस्
03 11 2075/10/18 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-11-10 पढ्नुहोस्
02 10 2075-03-22 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री 2075-11-10 पढ्नुहोस्
02 26 2075-05-08 सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 4 results