दर्ता विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय विधेयकमा सुझाव
2 4 2080/01/26 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
1 3 2079/11/25 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
1 2 2079/11/12 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
1 1 2079/10/27 सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,2079 कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results