अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
1 २०८१/०१/२८ लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पढ्नुहोस्
3 1 २०८०/१०/१९ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
2 1 2080-01-24 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पेश पढ्नुहोस्
10 6 2078-08-27 रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पढ्नुहोस्
10 5 2078-08-26 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
10 4 2078-08-26 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
10 3 2078-08-26 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह पढ्नुहोस्
10 2 2078-08-23 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
10 1 2078-08-23 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
09 1 2078-05-22 राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 20७८ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 14 2078-04-03 शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
08 13 2078-04-03 रेल्वे अध्यादेश, २०७८ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पढ्नुहोस्
08 12 2078-04-03 स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 11 2078-04-03 औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 10 2078-04-03 कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 9 2078-04-03 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 8 2078-04-03 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 7 2078-04-03 सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 6 2078-04-03 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 5 2078-04-03 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results