अर्थ समिति

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. आ.व.२०८१/०८२ को पूर्व बजेट छलफल प्रतिवेदन,२०८१ पढ्नुहोस्
2. निर्णय- बैठक संख्या २० (२०८०/११/२०) पढ्नुहोस्
3. निर्णय- बैठक संख्या १९ (२०८०/११/२०) पढ्नुहोस्
4. उपस्थिति-बैठक संख्या २० (२०८०/११/२०) पढ्नुहोस्
5. निर्णय- बैठक संख्या १८ (२०८०/११/१५) पढ्नुहोस्
6. निर्णय- बैठक संख्या १७ (२०८०/११/०३) पढ्नुहोस्
7. निर्णय- बैठक संख्या १६ (२०८०/०९/२२) पढ्नुहोस्
8. निर्णय- बैठक संख्या १५ (२०८०/०८/२०) पढ्नुहोस्
9. निर्णय- बैठक संख्या १४ (२०८०/०७/२४) पढ्नुहोस्
10. अर्थ समितिको कार्यविधि, २०८० (पारित मिति: २०८०/०६/१२) पढ्नुहोस्
11. निर्णय-बैठक संख्या १३ (२०८०/०६/१६) पढ्नुहोस्
12. निर्णय-बैठक संख्या १२ (२०८०/०६/१२) पढ्नुहोस्
13. निर्णय-बैठक संख्या ११ (२०८०/०६/०४) पढ्नुहोस्
14. निर्णय-बैठक संख्या १० (२०८०/०५/११) पढ्नुहोस्
15. निर्णय-बैठक संख्या ९ (२०८०/०४/१५) पढ्नुहोस्
16. निर्णय-बैठक संख्या ८ (२०८०/०४/०४) पढ्नुहोस्
17. निर्णय-बैठक संख्या ७ (२०८०/०३/२१) पढ्नुहोस्
18. निर्णय-बैठक संख्या ६ (२०८०/०३/१९) पढ्नुहोस्
19. निर्णय-बैठक संख्या ५ (२०८०/०३/०५) पढ्नुहोस्
20. निर्णय-बैठक संख्या ४ (२०८०/०२/२९) पढ्नुहोस्