उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति २०७४

क्र स शीर्षक
1. उद्मोग तथाा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. समितिको बैठक मिति 2077/01/05 को निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७७ साल चैत्र ४ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
12. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. उपसमितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मिति २०७६/०७/२७ मा बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मिति २०७६।०७।०७ गते चिनियाँ प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा हुने छलफल सम्बन्धी बैठकको सूचना पढ्नुहोस्
18. उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको २०७६/०५/२० गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्