अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको निर्णय,बैठक संख्या १२ (२०८०।०८।१४) पढ्नुहोस्
2. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ०९ (२०८०।०६।०५) पढ्नुहोस्
3. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ११ (२०८०।०६।२३) पढ्नुहोस्
4. समितिको निर्णय,बैठक संख्या १०(२०८०।०६।१८) पढ्नुहोस्
5. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ७(२०८०।०५।२१) पढ्नुहोस्
6. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ६(२०८०।०५।१८) पढ्नुहोस्
7. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ५(२०८०।०५।११) पढ्नुहोस्
8. समितिको निर्णय,बैठक संख्या ४(२०८०।०३।२५) पढ्नुहोस्
9. समितिको निर्णय, बैठक संख्या ३ (२०८०।०३।०६) पढ्नुहोस्
10. समितिको निर्णय– बैठक संख्या २ (२०८०।०३।०५) पढ्नुहोस्
11. समितिको निर्णय– बैठक संख्या १ (२०८०।०२।०२) पढ्नुहोस्