कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र.स. हाजिरी विवरण
1. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-२३ (२०८०/१०/१५) पढ्नुहोस्
2. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-२२ (२०८०/१०/१४) पढ्नुहोस्
3. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-२१ (२०८०/०९/२६) पढ्नुहोस्
4. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-२० (२०८०/०९/२५) पढ्नुहोस्
5. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१९ (२०८०/०९/२०) पढ्नुहोस्
6. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१८ (२०८०/०९/१९) पढ्नुहोस्
7. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१७ (२०८०/०९/१८) पढ्नुहोस्
8. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१६ (२०८०/०९/१६) पढ्नुहोस्
9. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१५ (२०८०/०९/०८) पढ्नुहोस्
10. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१४ (२०८०/०९/०६) पढ्नुहोस्
11. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१३ (२०८०/०७/१४) पढ्नुहोस्
12. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१२ (२०८०/०६/२६) पढ्नुहोस्
13. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-११ (२०८०/०६/२४) पढ्नुहोस्
14. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-१० (२०८०/०६/२३) पढ्नुहोस्
15. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-९ (२०८०/०६/१५) पढ्नुहोस्
16. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-८ (२०८०/०५/२८) पढ्नुहोस्
17. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-७ (२०८०/०५/१९) पढ्नुहोस्
18. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-६ (२०८०/०५/११) पढ्नुहोस्
19. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-५ (२०८०/०४/०५) पढ्नुहोस्
20. बैठकमा उपस्थिति र निर्णयः बैठक स.-४ (२०८०/०२/०८) पढ्नुहोस्