राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)

क्र.स. शीर्षक
1. मिति २०७९/ ० ५ /२९ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/ ० ५ /०६ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/ ० ४ /३० गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/ ० ४ /१९ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. मिति २०७९/ ० ४ /१६ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. मिति २०७९/ ० ४ /११ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९/ ० ४ /११ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. मिति २०७९/ ०३ /१५ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९/ ०३ /०८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. मिति २०७९/ ०३ /०३ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. मिति २०७९/ ०३ /०१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
12. मिति २०७८/ १२/१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. मिति २०७८/ १०/२८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. मिति २०७८/१०/२५ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. मिति २०७८/०९/२९ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. मिति २०७८/०९/२३ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. मिति २०७८/०९/२१ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
18. मिति २०७८/०९/०२गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. मिति २०७८/०८/१६गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. मिति २०७८/०६/१८ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्