राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
2. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन,२०७९ पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७९ भदौ ६ गते बसेको ५३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको २०७९ साउन ३० गते बसेको ५२ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७९ साउन १९ गते बसेको ५१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको २०७९ साउन १६ गते बसेको ५० औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको २०७९ साउन ११ गते बसेको ४९औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको २०७९ असार १५ गते बसेको ४८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको २०७९ असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको २०७९ असार ३ गते बसेको ४६ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको २०७९ असार १ गते बसेको ४५ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको २०७८ चैत १ गते बसेको ४४ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको २०७८ माघ २८ गते बसेको ४३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको २०७८ माघ २५ गते बसेको ४२ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको २०७८ पुस २९ गते बसेको ४१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको २०७८ पुस २३ गते बसेको ४० औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको २०७८ पुस २१ गते बसेको ३९ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको २०७८ पुस २ गते बसेको ३८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको २०७८ मंसिर १६ गते बसेको ३७ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको २०७८ असोज १८ गते बसेको ३६ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्