संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त), २०८०

क्र.स. शीर्षक
1. उजुरी सम्बन्धी सूचना ! पढ्नुहोस्
2. समितिको चौबिसौं बैठक सम्बन्धी सूचना ! पढ्नुहोस्
3. तेइसौं बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
4. बाइसौं बैठक बस्ने सूचना ! पढ्नुहोस्
5. समितिको एक्काइसौं बैठक पढ्नुहोस्
6. समितिको बिसौं बैठक सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
7. समितिको उन्नाइसौं बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना पढ्नुहोस्
10. संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना पढ्नुहोस्
11. समितको चौधौं बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
12. समितिको तेह्रौ बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
13. बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
14. उजूरी सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
15. समितिको १३ औं बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्
16. उजूरी सम्बन्धी सूचना ! पढ्नुहोस्
17. उजूरी सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
18. संसदीय सुनुवाइ समितिकाे कार्यविधि,२०८० पढ्नुहोस्
19. उजुरी सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
20. समितिको पहिलो बैठकको सूचना । पढ्नुहोस्

समिति

पद्म प्रसाद पाण्डेय,
समिति सचिव/ महासचिव
...