राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

क्र.स. हाजिरी विवरण
1. - मिति २०८१ साल जेठ 17 गते बसेको समितिको उनान्तिसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
2. मिति २०८१ बैशाख २६ गते बसेको समितिको अठ्ठाइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
3. - मिति २०८१ बैशाख 21 गते बसेको समितिको सत्ताइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
4. मिति २०८१ बैशाख 0७ गते बसेको समितिको छब्बिसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
5. - मिति २०८० चैत्र १४ गते बसेको समितिको पच्चिसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
6. मिति २०८० फागुन १७ गते बसेको समितिको चौबिसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
7. मिति २०८० माघ २८ गते बसेको समितिको तेइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
8. मिति २०८० माघ २३ गते बसेको समितिको बाइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
9. - मिति २०८० माघ १८ गते बसेको समितिको एक्काइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
10. मिति २०८० माघ १७ गते बसेको समितिको बिसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
11. मिति २०८० माघ १४ गते बसेको समितिको उन्नाइसौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
12. मिति २०८० माघ ०७ गते बसेको समितिको अठारौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
13. मिति २०८० पुष २६ गते बसेको समितिको सत्रौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
14. मिति २०८० पुष २४ गते बसेको समितिको सोह्रौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
15. मिति २०८० पुष २३ गते बसेको समितिको पन्ध्रौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
16. मिति २०८० पुष २२ गते बसेको समितिको चौधौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
17. मिति २०८० पुष २० गते बसेको समितिको तेह्रौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
18. मिति २०८० पुष १६ गते बसेको समितिको बाह्रौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
19. - मिति २०८० पुष ०४ गते बसेको समितिको एघारौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्
20. मिति २०८० पुष ०३ गते बसेको समितिको दशौँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण पढ्नुहोस्