राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिको २०७९ साउन ११ गते बसेको ४९औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. समितिको २०७८ माघ २८ गते बसेको ४३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७९ असार १५ गते बसेको ४८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन,२०७९ पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७८ चैत १ गते बसेको ४४ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
7. समितिको २०७९ असार १ गते बसेको ४५ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको २०७९ साउन १६ गते बसेको ५० औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको २०७९ असार ३ गते बसेको ४६ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको २०७९ साउन १९ गते बसेको ५१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको २०७९ असार ८ गते बसेको ४७ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको २०७९ भदौ ६ गते बसेको ५३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको २०७९ साउन ३० गते बसेको ५२ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको २०७८ माघ २५ गते बसेको ४२ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको २०७८ पुस २९ गते बसेको ४१ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको २०७८ पुस २३ गते बसेको ४० औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको २०७८ पुस २१ गते बसेको ३९ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको २०७८ पुस २ गते बसेको ३८ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको २०७८ साउन २१ गते बसेको ३४ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको २०७७ चैत १९ गते बसेको ३३ औं बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...