महिला तथा सामाजिक समिति २०७४

क्र सं प्रकाशनको शीर्षक
1. मिति २०७९/०५/१९ गते बसेको समितिको १०२औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
2. मिति २०७९/०४/२६ गते बसेको समितिको १०१औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
3. मिति २०७९/०४/२३ गते बसेको समितिको १००औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
4. मिति २०७९/०४/१६ गते बसेको समितिको ९९औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
5. मिति २०७९/०४/१५ गते बसेको समितिको ९८औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
6. मिति २०७९/०४/११ गते बसेको समितिको ९७औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९/०४/०९ गते बसेको समितिको ९६औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
8. मिति २०७९/०४/०३ गते बसेको समितिको ९५औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९/०३/१० गते बसेको समितिको ९४औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
10. मिति २०७९/०२/११ गते बसेको समितिको ९३औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
11. महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन,२०७९ पढ्नुहोस्
12. मिति २०७९/०२/०९ गते बसेको समितिको ९२औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
13. मिति २०७९/०२/०८ गते बसेको समितिको ९१औँ बैठकको निर्णय। पढ्नुहोस्
14. बैठक निर्णय ९० पढ्नुहोस्
15. बैठक निर्णय ८९ पढ्नुहोस्
16. बैठक निर्णय ८८ पढ्नुहोस्
17. बैठक निर्णय ८७ पढ्नुहोस्
18. बैठक निर्णय ८६ पढ्नुहोस्
19. बैठक निर्णय ८५ पढ्नुहोस्
20. बैठक निर्णय ८४ पढ्नुहोस्