प्रशासन महाशाखा

सचिवालयको सामान्य प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु यस महाशाखाको प्रमुख कार्य हो ।