आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा

संघीय संसदको बैठक कक्षाहरु र सचिवालयको कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरि संसदको आवधिक योजना तथा वार्षिक वजेट तर्जुमा गर्न यस मशाखाको गठन गरिएको छ ।