कानूनी परामर्श महाशाखा

संवैधानिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी, सम्झौता लगायतका विभिन्न कानूनी विषयमा संघीय संसद, पदाधिकारी, सचिवालयलाई आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध गराउन यस महाशाखाको गठन भएको हो ।