संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा

संसदीय गतिविधिहरुको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि यस महाशाखाको गठन भएको हो ।