प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा

संसदको काम कारवाहीमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरी कागजको उपयोग कम गर्दै  विद्युतीय अभिलेख तथा कम्प्युटर, टेप, स्क्रीन डिस्प्ले, माईक व्यवस्थापन, ई-मुद्रण तथा प्रकाशन, ईलेक्ट्रीक एवं मेकानिक्स लगायतको प्राविधिक पक्षलाई सशक्त पार्ने कार्यका लागि यस महाशाखाको गठन भएको हो ।