प्रतिनिधि सभाका प्रमुख कार्यहरु


  • सरकारको निर्माण गर्ने

  • कानून बनाउने

  • संसदीय अनुगमन गर्ने

  • वजेट पारित गर्ने

  • संसदीय सुनुवाई गर्ने

  •