अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पहिलो बैठकको एक झलक