िवश्व सम्पदा सूचिकृत सांस्कृतिक सम्पदा अध्ययन अनुगमन उपसमितिबाट स्यम्भुनाथ अवलोकन