शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको २०८०/०६/१६ गतेको बैठकको सूचना


सूचना
 
     संघीय संसदप्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
बैठकको कार्यसूची
१. नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक माथि छलफल,
२.  विविध  
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०६/१६ गते मंगलबार
समय:  दिनको ११:०० बजे ।
स्थान:  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (भवन नं.-२, भूइँतल्ला) ।