शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको २०८०/०७/२० गतेको बैठकको सूचना


सूचना
 
     संघीय संसदप्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
बैठकको कार्यसूची
१. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल,
२. विविध 
 
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०७/२० गते सोमबार
समय:  दिनको १:०० बजे ।
स्थान:  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (भवन नं.-२, भूइँतल्ला) ।