सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका (२०८१ साउन १ देखि १५ सम्म) (New) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८१-०४-०८ (New) पढ्नुहोस्
3. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना (New) पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८१-०४-०७ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८१-०४-०६ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८१-०४-०७ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८१-०४-०६ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८१-०३-३१ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-३१ (२) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-३१ पढ्नुहोस्
11. सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
12. प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका (२०८१ असार १६ देखि ३१ सम्म) पढ्नुहोस्
13. प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०३-३० पढ्नुहोस्
14. प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०३-२९ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८१-०३-२८ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२८ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०८१-०३-२७ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२७ पढ्नुहोस्
19. सूचना पत्र २०८१-०३-२५ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२५ पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०८१-०३-२४ पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८१-०३-२३ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२४ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२३ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-२३ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८१-०३-१७ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-१७ पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८१-०३-१६ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-१६ पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०८१-०३-१४ पढ्नुहोस्