सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
2. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ पढ्नुहोस्
3. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
4. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र पढ्नुहोस्
5. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, छैटौं अधिवेशन पढ्नुहोस्
6. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७७-३-१७ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७७-३-९ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७७-३-४ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७७-२-३२ पढ्नुहोस्
14. ब्राण्डेड ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७७-२-३१ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७७-२-२८ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७७-२-२७ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७७-२-२६ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २६ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७७-२-२५ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७७-२-२४ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २४ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७७-२-२३ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्