सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७७-२-१९ पढ्नुहोस्
3. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी कार्यक्रम पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १९ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
6. पुनः विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना पढ्नुहोस्
7. खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७७-२-१८ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १८ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७७-२-१५ पढ्नुहोस्
11. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-१५ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
13. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७७-२-१४ पढ्नुहोस्
15. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना २०७७-२-१४ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १४ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७७-२-१३ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७७-२-६ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७७-२-५ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ५ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७७-२-४ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ४ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७७-२-२ पढ्नुहोस्
26. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
28. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७७-१-३१ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्