सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-३-३१ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-३१ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-३-२९ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-२९ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८०-३-२५ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-२५ पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२४ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-०२-२६ पढ्नुहोस्
9. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२२ पढ्नुहोस्
10. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२० पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८०-३-२० पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-२० पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१७ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८०-३-१७ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१७ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-३-१३ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०८०-३-१२ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१३ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१२ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-३-११ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-११ पढ्नुहोस्
22. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८०-३-१० पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१० पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०८०-३-८ पढ्नुहोस्
26. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी कार्यक्रम पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-८ पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-३-६ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०६ पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०८०-३-५ पढ्नुहोस्