सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-०६ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
7. संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी सूचनापत्र २०८०-०९-०८ पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
10. प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
12. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
13. संयुक्त बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सम्बोधन पढ्नुहोस्
14. संयुक्त बैठकको कार्यसूची २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
15. संयुक्त बैठक बस्ने सूचना २०८०-७-१३ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-६-२५ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२५ पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८०-६-२२ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२२ पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०८०-६-२१ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२१ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८०-६-१९ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१९ पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-६-१८ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१८ पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०८०-६-१६ पढ्नुहोस्