संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (सुदूरपश्चिम प्रदेश) पढ्नुहोस्
2 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (कर्णाली प्रदेश) पढ्नुहोस्
3 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (लुम्बिनी प्रदेश) पढ्नुहोस्
4 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (गण्डकी प्रदेश) पढ्नुहोस्
5 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (बागमती प्रदेश) पढ्नुहोस्
6 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (मधेश प्रदेश) पढ्नुहोस्
7 संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन (प्रदेश नं. १) पढ्नुहोस्
8 संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
9 संसद दर्पण २८ पढ्नुहोस्
10 समिति प्रणाली (राष्ट्रिय सभा विशेष) पढ्नुहोस्
11 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष (भाग २) पढ्नुहोस्
12 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७९ पढ्नुहोस्
13 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०९/०३) पढ्नुहोस्
14 संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकार निकायलाई कार्यान्वयनका लागि गरेका सिफारिसहरू पढ्नुहोस्
15 संसदीय विवरण पुस्तिका, रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद (२०७२ - २०७४) पढ्नुहोस्
16 संसदीय विवरण पुस्तिका, संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसद (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
17 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९/०८/११) पढ्नुहोस्
18 संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवशेन, २०७९ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
19 प्रतिनिधि सभा बैठक एघारौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 8 results