संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 सङ्‍घीय निजामति सेवा विधेयक,२०८० मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
2 टेलिफोन डाइरेक्ट्री, २०८१ पढ्नुहोस्
3 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०३/०२) पढ्नुहोस्
4 विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत एकीकृत संशोधन प्रस्तावहरु पढ्नुहोस्
5 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०३/०२) पढ्नुहोस्
6 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८१/०१/१४) पढ्नुहोस्
7 निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
8 भन्सार विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
9 सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण अङ्क ३२, २०८० माघ पढ्नुहोस्
11 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१२/१८) पढ्नुहोस्
12 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१२/१८) पढ्नुहोस्
13 बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरुको एकीकृत विवरण पढ्नुहोस्
14 सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि संशोधन प्रस्तावहरू पढ्नुहोस्
15 संघीय संसद सदस्य विवरण, २०८० पढ्नुहोस्
16 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/२५) पढ्नुहोस्
17 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/१०/१८) पढ्नुहोस्
18 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०८० पढ्नुहोस्
19 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०९/१७) पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 10 results