अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-05-06 2075-05-12 2075-05-18 2075-05-21 2075-05-21 2075-05-30 2075-05-30 2075-05-31 2075-06-02
दर्ता नं.

23

दर्ता मिति

2075-05-06

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिरजमणि पोखरेल

मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अधिवेशन

02

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download