कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-08-29 2076-10-29 2076-11-19 2076-11-29 2079-06-02 2079-06-09
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2076-08-29

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री राम बहादुर थापा

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

05

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download