विश्व पर्यटन संगठनको महासभाको सत्रौं अधिवेशबाट ग्रहण गरिएको प्रस्ताव A/RES/521 (XVII)


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2076-04-01
दर्ता नं.

2

दर्ता मिति

2076-04-01

संवत्

2076

प्रस्तुतकर्ता

मा. प्रदिपकुमार ज्ञावाली

मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय

अधिवेशन

04

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन