जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया अभिसन्धि


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-04-28 2075-05-04 2075-05-07 2075-05-12 2075-05-12
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2075-04-28

संवत्
प्रस्तुतकर्ता

मा० शक्ति बहादुर बस्नेत

मन्त्रालय

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

अधिवेशन

02

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन
वर्ग
दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन