आर्थिक विधेयक, २०७९


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079/03/31
दर्ता नं.

4

दर्ता मिति

2079/02/15

संवत्
प्रस्तुतकर्ता

जनार्दन शर्मा प्रभाकर

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download